Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2008

ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ

.
.

Ε'Ρ'ΡΩΣΘΕ, ΙΔΟΥ
.
ΑύΤΗ ΕΙΝΕ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ >> ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΙΔΗΣΙΣ.ο.!
ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝ ΤΑΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥΣ ΕΚ ΤΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣΟΦΙΑΣ & ΜΑΝΘΑΝΟΜΕΝ ΠΑΣΑΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΝ.ο.!
.
: ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ταυτότης ΠΑΡΑFΕΛΣΙΣ.ο.!! = ΔΙΑΒΙΒΑΣΙΣ ΔΙΑΤΑΓΩΝ!
: ΜΑΘΗΤΑΙ + ΛΑΣΚΟΥ ταυτότης ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΝ...!! ΤΩΡΑ ΝΗΠΙΟΝ
Ο ΖΕΥΣ ΛΟΥΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΟΥΣΙΟΝ ΠΟΤΑΜΟΝ, ΕΚΕΙ
ΟΙ ΒΕΒΗΛΟΙ
ΒΑΡΒΑΡΟΙ ΑΝΤΑΜΩΣΑΝ ΤΟΝ ΧΑΡΟΝ, > ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΙΝ ΕΞ
ΕΝΟΣ ΜΟΝΑΧΟΥ {ΚΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΝ} ΙΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΣΙ ΜΕΤΑΒΑΣΙΝ!
.
ΩΔΕ ΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ. ΟΛΑΙ ΑΙ ΑΛΛΑΙ ΤΩΝ Μ.Μ.Ε. ΕΙΣΙΝ ΕΞ
ΑΥΓΕΙΟΥ QΟΠΡΟΥ. ΕΑΝ ΘΕΛΗϊΣ ΜΑΝΘΑΝΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ
ΕΣΧΑΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΥΦ' 'ΗΜΩΝ & ΕΣ GREECE = ΧΩΡΑ ΛΑΙΣΤΡΥΓΩΝΩΝ
.
Ο ΜΕΤΑΤΡΕΠΩΝ ΚΑΙ Ο ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΩΝ ΤΑ ΟΜΗΡΟΥ ΕΠΗ> ΚΑΤ’ ’ΑΡΙΘΜΟΥΣ
{ΟΥ ΝΟΥΜΕΡΑ}, ΜΑΝΘΑΝΕΙ ΟΛΑΣ Τ
ΑΣ ΓΑΙΑΣ ΙΑΠΕΤΙΚΑΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥΣ {ΗΤΟΙ
ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΑΥΓΕΙΟΥ QΟΠΡΟΥ} ΚΑΙ ΚΤΑΤΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΙΗΣΟΥΣ.ο.! > ΤΕΛΟΣ
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ. ΑΡΧΕΤΑΙ Η ΦΟΙΤΗΣΙΣ ΕΞ ΕΚΑΣΤΟΥ & ΑΦ’ ‘ΕΑΥΤΟΥ.ο.! FΕFΕ;
.
ΔΙ' 'ΑΝΥΠΑΚΟΟΥΣ, >> ΕΞ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ {9, 5 & 6}> ΕΡΧΕΤΑΙ
Η ΟΔΥΝΗΡΟΤΑΤΗ ΠΕΝΤΑΜΗΝΟΣ ΤΙΜΩΡΙΑ ΕΝΤΟΣ ΜΗΝΩΝ.ο.!
" {5} .ο.> Αλλ' ίνα βασανισθώσι μήνας πέντε· και ο βασανισμός
αυτών, ως βασανισμός σκορπίου,> όταν παίσηϊ άνθρωπον
...!
"
.
: ΑΔΑΜ + ΕΥΑ ταυτότης ΑΣΠΟΡΑ.ο.!! Ο ΑΔΑΜ ΣΥΝΗΝΤΗΣΕΝ ΟΛΙΓΑ
ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΤΗΝ ΣΚΙΑΝ ΤΗΣ ΕΥΑΣ.ο.! ΕΞΕΘΡΟΝΙΣΑΜΕΝ {11. 2. 1996}
ΤΗΝ ΕΥΑΝ = MAIRTEYA [= ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΕΥΑ, Ο ΘΕΟΣ ΤΗΣ ΓΑΙΑΣ =
= Ο > : {666 =} ΧΞF ταυτότης ΙΑΠΕΤΟΣ ταυτότης E + TITAN ταυτότης
ΚΑΡΑ+Ο+ΜΕΪΤΡΕΓΙΑ.ο.!!] ΟΛΟΙ & ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΥΤΟΝ ΕΧΟΥΣΙ ΘΕΟΝ.ο.!
.
ΑΠΟ ΔΥΟ ,, = QΟΜΜΑΤΑ ΤΩΝ "Ε. ΔΗ.", ΓΝΩΣΤΑ, ΩΣ Η ΜΗΔΕΙΑ.ο.!
'ΡΕΑ, ΠΥ'Ρ'ΡΑ, ΘΗΣΕΥΣ {ΚΑΤΑ Θ. ΒΑΡΔΥΝΟΓΙΑΝΝΗΝ} & ΑΛΛΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ!
ΑΤΙΝΑ ΕΞ ΟΥΔΕΝΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝ ΨΗΦΟΝ, & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΣ ΔΡΩΜΕΝ
ΕΙΣ ΟΛΗΝ
ΤΗΝ ΓΑΙΑΝ, ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΝΥΚΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΧΜΗΣ...! '΄ΕΝ ΕΚ
ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΗΜΩΝ ΕΙΝΕ & Ο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ, ΔΙ' 'ΑΝΥΠΑΚΟΗΝ.ο.!
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Ε'Ρ'ΡΩΣΘΕ.
.
.
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: